AT

Adatkezelési tájékoztató

1 Az adatkezelési tájékoztató célja ……………………………………………………………………………………….. 2
2 Az adatkezelő adatai ………………………………………………………………………………………………………… 2
2.1 Adatvédelmi tisztviselő …………………………………………………………………………………………………. 2
3 A kezelt személyes adatok köre…………………………………………………………………………………………. 2
3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok……………………………………………………………. 2
3.2 Technikai adatok …………………………………………………………………………………………………………. 3
3.3 Cookie-k (Sütik)…………………………………………………………………………………………………………… 3
3.3.1 A sütik feladata………………………………………………………………………………………………………… 3
3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k ……………………………………………….. 3
3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)…………………………………………………………. 3
3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok ………………………………………………………………………….. 4
3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok……………………………………………………………………….. 4
3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok ……………………………………………………………………………………… 4
4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje ………………………………………………….. 4
5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja ……………………………………………………………………………. 4
5.1 Általános adatkezelési irányelvek ………………………………………………………………………………….. 4
6 Az adatok fizikai tárolási helyei ………………………………………………………………………………………….. 5
7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre …………………………………………….. 5
8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei………………………………………………………………………. 5
8.1 Tájékoztatáshoz való jog………………………………………………………………………………………………. 5
8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga ……………………………………………………………………………….. 5
8.3 Helyesbítés joga ………………………………………………………………………………………………………….. 6
8.4 Törléshez való jog ……………………………………………………………………………………………………….. 6
8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog …………………………………………………………………………. 6
8.6 Adathordozáshoz való jog …………………………………………………………………………………………….. 7
8.7 Tiltakozás joga…………………………………………………………………………………………………………….. 7
8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást …………………………….. 7
8.9 Visszavonás joga…………………………………………………………………………………………………………. 7
8.10 Bírósághoz fordulás joga………………………………………………………………………………………….. 7
8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás…………………………………………………………………………………….. 7
9 Egyéb rendelkezések ……………………………………………………………………………………………………….. 8

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

A Minta Kft. (cím, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek
ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos
minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az
Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Minta Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a
www.mintakft.hu/adatvedelem címen.

A Minta Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen
az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk
megválaszolja kérdését.

A Minta Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak
tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Minta Kft. a személyes
adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,
mely az adatok biztonságát garantálja.

A Minta Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2 Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, és elérhetőségeken léphet kapcsolatba az
adatkezelővel.

A Minta Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt az személyes adatokkal együtt az adatközléstől
számított legfeljebb év elteltével töröl.

Név: Minta Kft.
Székhely:
Cégjegyzékszám:
A bejegyző bíróság megnevezése:
Adószám:
Telefonszám:
E-mail:

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név:
Telefonszám:

3 A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Tételesen sorolja fel, melyek azok a személyes adatok, melyeket a regisztráció során elkérnek. Jelölje,
melyek a kötelezően kitöltendő mezők és ellenőrizze a bekért adatok szükségességének mértékét.

3.2 Technikai adatok

A Minta Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
  • változatlansága igazolható (adatintegritás)
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Minta Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
ellen.

A Minta Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt.

A Minta Kft. az adatkezelés során megőrzi

  • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
  • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)
3.3.1 A sütik feladata
információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie)
helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett
sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az
weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik
érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e
fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Az weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics
statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a
4
4
+36 (1) 888-2890 ⎢www.security.hu ⎢info@security.hu
látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény
javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy
böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli
őket.
3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok
Tételesen sorolja fel, melyek azok a személyes adatok, melyeket az online rendelés során elkérnek.
Jelölje, melyek a kötelezően kitöltendő mezők és ellenőrizze a bekért adatok szükségességének
mértékét.
3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
Tételesen sorolja fel, melyek azok a személyes adatok, melyeket az online ügyintézés során elkérnek.
Jelölje, melyek a kötelezően kitöltendő mezők és ellenőrizze a bekért adatok szükségességének
mértékét.
3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok
Adja meg, melyek a hírlevélre való fel- és leiratkozás lehetőségei. Biztosítsa, hogy minden ezzel
kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetősége van az opt-out-ra!
4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési
ideje
Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
5.1 Általános adatkezelési irányelvek
A Minta Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson
alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat
az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk a Minta Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,
így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Infotv.);
5
5
+36 (1) 888-2890 ⎢www.security.hu ⎢info@security.hu
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
6 Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a
következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával
összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a
látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes
rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap
használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az rendszere a
technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a
rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor
automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé
tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az fér hozzá.
7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat
megismerők köre
Tételesen írja le azokat a cégeket, melyek a továbbítás, feldolgozás vagy megismerés körébe esnek.
Adja meg cégekkel kapcsolatos alapadatokat (cégismertető), valamint azoknak a munkatársaknak a
körét, akik az adatokat megismerik. Biztosítsa, hogy a parneterekkel kötött szerződések titoktartási
záradéka kiterjed-e erre a körre!
8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti
elérhetőségein.
8.1 Tájékoztatáshoz való jog
A Minta Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.
és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfo-galmazva nyújtsa.
8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
6
6
+36 (1) 888-2890 ⎢www.security.hu ⎢info@security.hu
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az
érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a
helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett
panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül
adja meg a tájékoztatást.
8.3 Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Minta Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a
hiányos adatok kiegészítését.
8.4 Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Minta Kft.
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró,
az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Minta Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
7
7
+36 (1) 888-2890 ⎢www.security.hu ⎢info@security.hu
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
8.6 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
8.7 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a
profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve
a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené.
8.9 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
8.10 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.
8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
8
8
+36 (1) 888-2890 ⎢www.security.hu ⎢info@security.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
9 Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Minta Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.

sanyi(kukac)assembly(pont)hu
sanyi2[kukac]assembly[pont]hu
sanyi@assembly.hu